SAŽETAK PROJEKTA - INKLUZIVNI KOTAČ / PROJECT SUMMARY - THE WHEEL OF INCLUSION

Inkluzivni kotač je partnerski projekt udruge Ri Rock i Romske organizacije mladih Hrvatske. Pokrenut je s ciljem poboljšanja medijske reprezentacije o Romskoj zajednici te ostalim ranjivim skupinama kako bi se smanjio učinak neadekvatne medijske reprezentacije na marginalizaciju Roma te uvela pozitivna promjena unutar zajednice.

Projekt „Inkluzivni kotač“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Prema Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. – 2027. pripadnici romske nacionalne manjine susreću se sa specifičnim problemima među kojima su i: isključenost iz društvenog i kulturnog života, niska razina sudjelovanja u općim politikama i aktivnostima na razini lokalnih zajednica. Negativna medijska slika najčešće uključuje teme iz područja crne kronike u kojima su Romi počinitelji prekršajnih i/ili kaznenih djela, uz premalo pozitivnih primjera što pridonosi većoj marginalizaciji istih. Mladi članovi romske zajednice (ciljana skupina) će direktno sudjelovati u glavnim aktivnostima projekta: obrazovnim (edukacije za medijske djelatnike), poslovnim (proizvodnja radijskih emisija i časopisa) i kulturno-umjetničkim procesima (nastupi na manifestacijama) te u zagovaračkim i političkim procesima (Okrugli stol i inicijativa izrade Akcijskog plana za uključivanje Roma u PGŽ-u) čime ih se osnažuje da traže svoja prava te da se transformiraju iz pasivnih primatelja pomoći u ovlaštene nositelje prava – samosvjesne građane. Kako bi doprinijeli objektivnijem i pozitivnijem medijskom izvješztavanju o ranjivim skupinama, projektom ćemo obuhvatiti i medijske djelatnike koji će proći edukaciju o izvještavanju o ranjivim skupinama te bi navedeno trebalo rezultirati medijskim sadržajima s adekvatnom reprezentacijom. Navedeno doprinosi ostvarivanju općeg cilja projekta što je jačanje građanske svijesti i angažmana u vezi romskih tema kroz inkluzivne prakse i poticanje pozitivnog diskursa o Romima. U suradnji sa Radio Rožom održati će se radionica radijskog izvještavanja o ranjivim skupinama te proizvodnja 16 radijskih emisija. Uz minimalno 60 pripadnika romske zajednice koji će direktno biti uključeni u aktivnosti, pretpostavljamo kako će projekt indirektno utjecati na 16.975 Roma na razini RH prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, odnosno na 1.072 Roma na području PGŽ prema istom popisu, zbog utjecaja Akcijskog plana, povezivanja romskih udruga iz cijele Hrvatske, dosega radijskih emisija i časopisa, sudjelovanja ili dolaska na manifestacije 

Trajanje projekta: 01.09.2022. do 31.08.2023. 
Ukupna vrijednost projekta: 86.328,00 EUR.
Kontakt osoba: Marina Jakšić, voditeljica projekta, inkluzivnikotac@gmail.com
Facebook: https://bit.ly/3d4wbxO 

---------

The Wheel of Inclusion is a partnership project of the association Ri Rock and the Roma Youth Organization of Croatia. It was launched with the aim of improving media representation of the Roma community and other vulnerable groups in order to reduce the effect of inadequate media representation on the marginalization of Roma and to introduce positive change within the community. The "Wheel of Inclusion" project is supported through the Fund for Active Citizenship, with funds from Iceland, Liechtenstein and Norway within the EEA grants. According to the National Plan for Roma Inclusion for the period 2021-2027, members of the Roma national minority face specific problems, including: exclusion from social and cultural life, low level of participation in general policies and activities at the level of local communities. The negative media image most often includes topics from the area of the black chronicle in which Roma are perpetrators of misdemeanor and/or criminal acts, with too few positive examples, which contributes to their greater marginalization. Young members of the Roma community (target group) will directly participate in the main activities of the project: educational (education for media workers), business (production of radio shows and magazines), and cultural and artistic processes (performances at events) and in advocacy and political processes (Round table and the initiative of creating an Action Plan for the inclusion of Roma in PGŽ), which empowers them to demand their rights and to transform themselves from passive recipients of aid into authorized holders of rights - self-aware citizens. In order to contribute to more objective and positive media reporting on vulnerable groups, the project will also include media workers who will undergo training on reporting on vulnerable groups, and this should result in media content with adequate representation. The above contributes to the achievement of the general goal of the project, which is to strengthen civic awareness and engagement regarding Roma issues through inclusive practices and encouraging positive discourse about Roma. In cooperation with Radio Roža, a radio reporting workshop on vulnerable groups will be held, as well as the production of 16 radio shows. With a minimum of 60 members of the Roma community who will be directly involved in the activities, we assume that the project will indirectly affect 16,975 Roma at the level of the Republic of Croatia according to the 2011 Population Census, i.e. 1,072 Roma in the territory of PGŽ according to the same census, due to the influence of the Action Plan, the connection of Roma associations from all over Croatia, reach of radio shows and magazines, participation or attendance at manifestations

The total value of the project: EUR 86,328.00.
Contact person: Marina Jakšić, project manager, inclusivnikotac@gmail.com
Facebook: https://bit.ly/3d4wbxO
 

« Povratak

Projekti

ISTAKNUTI PROJEKTI

Program

Social